Algemene voorwaarden

Algemene vooraarden

Algemene Voorwaarden Kinder- en Jeugdpsychologiepraktijk “Psylicht”

Welkom bij Psylicht! Het is van groot belang dat u op de hoogte bent van onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden vormen als het ware de ‘spelregels’ van onze praktijk en bieden u inzicht in uw rechten en plichten als ouder. Wij verzoeken u vriendelijk om deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen, omdat ze de basis vormen voor duidelijke afspraken, waardoor wij ons kunnen concentreren op een deskundige uitvoering van de hulp.

Privacy en Gegevensbescherming

Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Onze privacyverklaring, te vinden op onze website onder het menu “Praktische Zaken – Wet en Regelgeving,” geeft u gedetailleerde informatie. Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Raadpleeg onze website voor de privacy-overeenkomst voor verdere details.

Als zorgverleners zijn wij verplicht een dossier aan te leggen in ons cliëntensysteem. U heeft als ouder(s) specifieke rechten met betrekking tot dit dossier, zoals het recht op inzage en informatie. Het dossier wordt na 20 jaar vernietigd. Uw kind’s NAW-gegevens en BSN worden niet gedeeld met de gemeente van uw woonplaats.

Professionele Begeleiding

Bij Psylicht wordt elk onderzoek of behandeling uitgevoerd door een professional met een SKJ- of BIG-registratie, ook wel bekend als behandelaar. Deze professional is het gezicht voor uw kind en uw primaire aanspreekpunt. De regiebehandelaar is inhoudelijk eindverantwoordelijk voor het traject en is volledig betrokken, zowel in face-to-face contact als bij het opstellen van verslaglegging.

Toestemming voor Hulp

Voordat we starten met psychologische behandeling en/of onderzoek bij kinderen onder de 16 jaar, is toestemming van ouders/verzorgers met ouderlijk gezag vereist. Vanaf 12 jaar dient ook het kind toestemming te geven. Bij 16 jaar of ouder volstaat enkel de toestemming van de jeugdige. Ongeacht de leeftijd streven wij ernaar het systeem (ouders) te betrekken bij de hulp.

In een gescheiden gezinssituatie is toestemming van beide (gezaghebbende) ouders nodig. Beide ouders hebben recht op informatie over het traject van het kind. Als een ouder eist dat de andere ouder niet betrokken wordt, kunnen wij geen traject starten, in overeenstemming met de WGBO-wetgeving.

Informatie-uitwisseling

Voor een zorgvuldige behandeling kan informatie worden uitgewisseld met scholen, organisaties of verwijzers. Toestemming van gezagsdragers wordt verkregen voordat informatie wordt uitgewisseld, tenzij er sprake is van grote onveiligheid of meervoudige zorgen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

dossier vorming

Als zorgverleners zijn wij verplicht een dossier aan te leggen in ons cliëntensysteem. U heeft als ouder(s) specifieke rechten met betrekking tot dit dossier, zoals het recht op inzage en informatie. Het dossier wordt na 20 jaar vernietigd. Uw kind’s NAW-gegevens worden niet gedeeld met de gemeente van uw woonplaats.

Geheimhouding

De vertrouwelijkheid van de tijdens het onderzoek verkregen gegevens impliceert een geheimhoudingsplicht voor de psycholoog en voor degenen die onder zijn verantwoordelijkheid aan het onderzoek medewerking verlenen. Als het rapporteren aan derden deel uitmaakt van de opdracht, dan geldt voor de gegevens die relevant zijn voor het psychologisch rapport, geen geheimhoudingsplicht voor de ontvanger van het rapport (artikel 73 ‘Geheimhouding bij rapportage en gegevensverstrekking’).

Afspraken en Betalingen

Voor afspraken die korter dan 24 uur worden afgezegd geldt een ‘no-show’ tarief van € 50.

Voor aangeschafte diensten op de website geldt een betalingsverplichting, met inachtneming van het herroepingsrecht. Na het verstrijken van de herroepingstermijn is de overeenkomst onherroepelijk.

Duur van Hulp

Psylicht biedt in principe kortdurende hulp. Indien vervolgbehandeling nodig is, zal dit in overleg met u worden besproken.

Klachtenprocedure

Onze cliënten en hun ouders staan centraal. Indien de geboden zorg niet aan uw verwachtingen voldoet, gaan wij graag het gesprek met u aan. Mocht ontevredenheid blijven bestaan, kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris of een onafhankelijk vertrouwenspersoon van het AKJ.Voor meer informatie over klachten verwijzen wij u naar het menu “Praktische Zaken – Wet en Regelgeving” op onze website www.psylicht.nl.

Toestemming en Akkoord

Ik verklaar hierbij dat ik de algemene voorwaarden heb gelezen en akkoord ga met de inhoud en toepasselijkheid ervan. Als ouderlijke gezagsdragers geef ik tevens toestemming aan “Psylicht” voor het starten van behandeling en/of onderzoek.

Beroepscode

In 2015 heeft het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) een herziene versie van de Beroepscode voor psychologen uitgebracht. Deze is te vinden op https://psynip.nl/beroepskwaliteit/beroepscode/

Informatierecht bij onderzoek

• Inzage van het rapport voorafgaande aan het uitbrengen ervan
• Blokkeren van het uiteindelijke rapport
• Verbeteren van, aanvullen op of verwijderen van gegevens. Hierbij opgemerkt dat dit geen invloed kan hebben op de conclusies vanuit de professionele richtlijnen en de professionele standaard
• Ontvangen een afschrift van het rapport, na het uitbrengen ervan
• Begeleide inzage in de ruwe testgegevens
• Nabespreking van het onderzoek na afronding